POSTANITE ČLAN

Na osnovu članova 35 tačka 14 i 78 stav 2 Statuta Komore sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine

(u daljem tekstu Komora) te člana 19 tačka 14 Poslovnika o radu Skupštine Komore predlažem sljedeću

 ODLUKU

 I

Iznos članarine u Komori za redovne članove se smanjuje na 2 (dvije) konvertibilne marke.

II

 

Svi redovni članovi Komore, bez obzira na njihov trenutni radni status, imaju obavezu plaćanja članarine na jedan od ranije utvrđenih načina. Članarina u navedenom se počinje plaćati od 01.05.2015. godine

III

Za provođenje ove odluke zaduženi su Blagajnik i Sekretar Komore.

IV

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini članarine u KSI FBIH (broj 23-03/12) od  28.03.2012.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Sarajevu, 04.04.2015. godine

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Amar Ibrulj dipl. san. ing.

 

Potrebna dokumentacija za upis članova u KSI F BiH: Potrebna-dokumentacija-za-učlanjenje

  1. ČITKO popunjena Pristupnica Pristupnica-VSS  Pristupnica-SSS
  1. Uvjerenje o državljanstvu BiH, (osobe koje nisu državljani BiH donijeti dokaz da imaju boravišnu dozvolu na području BiH)
  1. Kopija diplome ili uvjerenje o diplomiranju (ovjerena)
  1. Kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu (ovjerena)
  1. Ovjerenu izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke

 

 

Potpunu i jasno popunjenu dokumentaciju dostaviti na

 

Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo (adresa Komore)