O NAMA

Sanitarno inžinjerstvo je struka koja se bavi očuvanjem i unapređivanje zdravlja pojedinca, i društva te prevencija bolesti, koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemiološke razine u radnoj i životnoj okolini!

Komora sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine osnovana 02.04.2011. na osnovu člana 221. Do 224. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službeni list” F BiH broj 46/10). Komora je stekla svojstvo pravne organizacije 05.05.2011. upisom u sudski registar pod brojem: 065-0-Reg-11-001363 i identifikacionog broja ID: 4201655960007, što označava početak organizovane aktivnosti rješavanja problema koji su se nagomilavali još od 2005. godine kada su prvi diplomirani sanitarni inženjer počeli izlaziti sa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Djelatnost komore je pod šifrom 94.12 djelatnosti strukovnih članskih organizacija. Registacija Komore sanitarnih inžinjera Federacije Bosne i Hercegovine je rezultat incijative nekolicine entuzijasta koji su suočeni s nedefiniranošću ovog zanimanja u zakonskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine, te odlučili javno iskazati svoje nezadovoljstvo zbog sve veće nezainteresovanosti institucija da regulišu status ljudi koji su stekli pravo na to zvanje.

Zbog velikog broja nezaposlenih diplomiranih sanitarnih inženjera Komora je odlučila javnost upoznati sa neželjenom situacijom koja se veže za struku sanitarnog inžinjerstva u F BiH.

  Diplomirani sanitarni inžinjeri su osposobljeni za:

 • Koordinacija i praćenje higijensko–epidemiološke situacije, te preduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera na užem ili širem regionu.
 • Rad u Higijensko-epidemiološkom (HE) timu na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti na svim nivoima zdravstvene zaštite.
 • Rad i koordinacija rada na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 • Učešće u timu za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija.
 • Rad na monitoringu sastojaka zagađenja u atmosferi.
 • Mjerenje svih mikroklimatskih faktora.
 • Higijensko-sanitarni nadzor u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica.
 • Rad u organima uprave u okviru komunalnog i sanitarnog inspekcijskog nadzora.
 • Sanitarno-higijenski nadzor u rekreativno-banjskim objektima.
 • Vođenje dokumentacije i praćenje i uvažavanje normativnih aspekata u zaštiti zdravlja pojedinaca.
 • Higijensko-sanitarni nadzor i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka u ostalim javnim objektima.
 • Izrada jelovnika za bolesne i zdrave populacione skupine.
 • Preventivni sanitarni nadzor.
 • Higijenska i mikrobiološka laboratorijska kontrola životnih namirnica, vode i predmeta opšte upotrebe.
 • Praćenje svih ekoloških faktora.
 • Zdravstveno-vaspitni rad u domenu okolinskog zdravlja, na svim nivoima i u svim oblastima.

Jasnije rečeno, diplomirani sanitarni inžinjeri su osposobljeni za rad na mnogim poslovima koji se vežu za zaštitu zdravlja ljudi i okoline kroz rad i nadzor u oblastima vode, zraka, tla i namirnica (ishrane), kroz higijensko – sanitarne principe.

Da li je korektno na biro imati zavidan broj nezaposlenih diplomiranih sanitarnih inžinjera, a koji mogu doprinjeti rješavanju različitih problema a koji se prvenstveno odnose na neispravnost vode, zagađenost zraka, toksikacija i kontaminacija različitog porijekla, kao i različitih higijenskih principa u objektima javne upotrebe.

Djelatnost komore je pod šifrom 94.12 djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

  Komora obavlja slijedeće poslove:

 1. vođenje evidencije o članstvu;
 2. zalaganje za poboljšanje prava i položaja Diplomiranih sanitarnih inžinjera;
 3. daje mišljenje Federalnom i Kantonalnom ministru zdravstva o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD), termičke aerosolizacije i fumigacije;
 4. daje mišljenje za rad Diplomiranih sanitarnih inžinjera izvan punog radnog vremena u zdravstvenoj ustanovi, kod Diplomiranih sanitarnih inžinjera koji obavljaju privatnu praksu u vlastitom prostoru i na vlastitoj medicinsko-tehničkoj opremi i diplomiranim sanitarnim inžinjerima privatne prakse za rad u zdravstvenim ustanovama;
 5. odgovorna je za licenciranje Diplomiranih sanitarnih inžinjera u obavljanju stručnih poslova, licenciranje vlastitog članstva, edukaciju svojih članova i šire društvene zajednice i poslovnim aktivnostima u oblasti sanitarnog inžinjerstva;
 6. prati najnovija dostignuća u oblasti javnog zdravstva i očuvanja okoline i okolinskog inžinjerstva i prezentuje ih članovima Komore, te organizuje edukaciju članova u skladu sa istima;
 7. izdaje (u saradnji sa drugim nivoima vlasti, komorama, udruženjima, nevladinim organizacijama ili samostalno) stručnu literaturu iz oblasti sanitarnog inžinjerstva i javnog zdravstva;
 8. u skladu sa nadležnim ministarstvima i Univerzitetima preporučuje promjene i učestvuje sa preporukama i savjetima u promjeni nastavnih planova i programa Studija sanitarnog inžinjerstva;
 9. učestvuje u izradi i izmjeni zakonskih i podzakonskih akata direktno ili indirektno vezanih za djelatnost sanitarnih inžinjera, učestvuje sa preporukama na tržištu rada gdje se ukaže suficit ili deficit za profesijom Diplomiranih sanitarnih inžinjera;
 10. učestvuje sa preporukama i savjetima u izradi i planiranju sistematizacija radnih mjesta zdravstvenih ustanova i organa uprave u interesu upoznavanja istih sa kompetencijama i mogućnostima za rad Diplomiranih sanitarnih inžinjera;
 11. u saradnji sa Agencijom za državnu službu F BiH, daje preporuke i smjernice koje uslove treba ispuniti Diplomirani sanitarni inžinjer za prijem u državnu službu;
 12. imenuje svoje predstavnike u stručnim i specijalističkim ispitima, nadzire polaganje istih, a u skladu sa odobrenjem nadležnih ministarstava, zdravstvenih ustanova i obrazovnih institucija;
 13. zastupa i štiti profesionalne interese članova Komore u obavljanju njihovih radnih zadataka;
 14. okuplja sanitarne inžinjere na području Bosne i Hercegovine i regiona u cilju razmjene znanja i iskustava;
 15. sarađuje sa ostalim komorama srodnih struka i organizuje razmjene iskustava među članovima;
 16. sarađuje sa zdravstvenim ustanovama, državnim organima vlasti, fakultetima za sanitarni inžinjering i drugim fakultetima, kao i drugim ustanovama i organima vezanih za struku;
 17. informiše i educira članove Komore kroz organizovanje raznih sastanaka, seminara i stručnih predavanja koji su od posebnog značaja za razvoj Komore;
 18. obavlja privredne i druge djelatnosti u skladu sa zakonom;
 19. obavlja sve druge djelatnosti koji su u skladu sa Statutom Komore, a koji su od značaja za opće dobro Komore.

Predsjednik Komore Mr. sci. Edib Rizvo dipl. san. ing.